Regulamin korzystania z usługi testy.akademiakierowcy.pl.

I. Postanowienia ogólne

 1. Poprzez określenia występujące w niniejszej umowie należy rozumieć:
  - Operator - SPH CREDO Jacek Bogusławski, adres: Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
  - Usługa - korzystanie z platformy szkoleniowej testy.akademiakierowcy.pl.
  - Cennik - cennik korzystania z Usługi będący integralną częścią regulaminu
  - Klient - osoba korzystająca z Usługi na podstawie umowy zawartej z Operatorem.
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go w całości przestrzegać. Brak potwierdzenia, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu, uniemożliwia zawarcie Umowy przez Klienta z Operatorem.
 3. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.
 4. Usługa jest świadczona w kilku w kilku opcjach ofertowych. Zakres wykupionej usługi, jej skład oraz cenę za dany czas jej świadczenia określa Cennik. Wykupując abonament klient zgadza się na wystawienie faktury.
 5. Zmiana składu modułu, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności nie stanowi zmiany regulaminu.

II. Umowa na korzystanie z usług szkoleniowej

 1. Klient zawiera z Operatorem umowę na Usługę poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego przez Operatora na stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Okres na jaki zostanie zawarta umowa wynikać będzie z wyboru przez Klienta odpowiedniej opcji cenowej określonej w Cenniku. Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Usługi dopiero po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty dokonanej przez Klienta.
 3. Dokonanie przez Operatora zmiany Cennika nie ma wpływu na okres obowiązywania umowy w odniesieniu do elementów Usługi wykupionych przed zmianą Cennika.
 4. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Usługi osobom trzecim.
 5. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. złamania przez Klienta postanowień rozdziału IV niniejszego regulaminu;
  2. podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji;
  3. trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora;
  4. podejmowania przez Klienta nieuprawnionych prób ingerencji w oprogramowanie platformy szkoleniowej.
 6. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 6 skutkuje koniecznością zwrotu Klientowi uiszczonych przez niego opłat stosunkowo do nie wykorzystanego czasu obowiązywania umowy.
 7. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Operatora będą kierowane do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie wypełniania formularza przy rejestracji.

III. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora

 1. Operator deklaruje, że czynić będzie starania do zapewnienia jak najwyższej efektywności działania Usługi, jednakże dopuszcza możliwość występowania przerw w możliwości korzystania z Usługi przez Klienta.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych. Operator będzie w miarę możliwości informował Klientów o planowanych przerwach konserwacyjnych i deklaruje ich prowadzenie w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 6:00.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, bez powiadomienia o tym Klienta, w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 4. Operator zachowa w tajemnicy wszelkie dane przekazane mu przez Klienta, o ile nie będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie przepisów prawa i na żądanie uprawnionego organu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy o świadczenie Usługi. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powstałe w wyniku korzystania z Usługi.

IV. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo i obowiązek korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Klient jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji. Wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążać będą Klienta.
 4. Klient bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje zgłaszane będą na adres testy@akademiakierowcy.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz treść żądania Klienta.
 3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.

VI. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do Usługi, jej części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą wyłącznie do Usługodawcy lub Usługodawca posiada prawo do dysponowanie nimi.

VII. Ochrona danych osobowych, korespondencja między stronami

 1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji Usługi.
 2. Klient poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych danych osobowych na potrzeby świadczenia Usługi oraz w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135) przez Operatora oraz oświadcza, iż wie, że ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.
 3. W zakresie pieczy nad uzyskanymi w trakcie trwania umowy danymi Operator przestrzegać będzie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych z dnie 29 sierpnia 1997 roku (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135).
 4. Klient poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Operatora, za pomocą Śródków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klient wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Usługi winien kierować na adres poczty elektronicznej Operatora: testy@akademiakierowcy.pl.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 29.12.2015 r.